אנו אוספים מידע אישי כדי שנוכל לספק לך ולאחרים שירות, כדי לשפר אותו ,לפתח שירותים חדשים, וכדי שנוכל לנהל את הפעילות שלנו ולפתח אותה. אנו אוספים מידע שהחוק דורש מאיתנו לאסוף. אנו אוספים מידע אישי גם כדי שנוכל לשווק לך מוצרים ושירותים שלנו ושל חברות שעמן אנו משתפים פעולה, וכדי שנוכל להשתתף במחקרים ובפעילות מסחרית אחרת המבוססת על ניתוח מידע.

זוהי הודעת חברת פולריס הנדסת מערכות (“פולריס”) לגבי פרטיות.

פולריס מכבדת את פרטיותך. במסגרת ההתקשרות שלך איתנו, אנחנו אוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות, כי הוא דרוש לנו על מנת לספק את שירותינו וכדי להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו. פעולות אלה נעשות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”), ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות אשר חלות עלינו.

איזה מידע אישי אנו אוספים?

פרטי זיהוי וקשר – פרטים אישיים הכוללים שם פרטי ומשפחה, מספר זהות, תאריך לידה ותאריכים נוספים חשובים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאלת לצורך זיהוי ואבטחה, מידע שתמסור לשירות הלקוחות, מידע שתמסור במסגרת סקרים, השכלה, רקע תעסוקתי.

פרטי תשלום ומידע כלכלי – מידע פיננסי כגון מספר חשבון בנק ומספר ותוקף כרטיס אשראי, מידע בקשר לחשבונות משולמים ולא משולמים ומידע בקשר לדירוג אשראי.

מידע לגבי פעילותך באתר ובאפליקציות שלנו – אנו משתמשים בכלים של צדדים שלישיים כגון קוקיות (cookies), tags, web beacons וGoogle analytics כדי לאסוף מידע על פעילותך באתר ובאפליקציות שלנו, לרבות זמני פעילות בהם. פירוט נוסף בפרק “קוקיות (cookies) ואיסוף מידע אוטומטי באתר ובאפליקציות” בהמשך.

מידע אודות ציוד הקצה – דגם, גירסת מערכת הפעלה, כתובת IP, כתובת MAC, מספרים מזהים של ציוד הקצה כמו IMEI ו-IMSI, יישומים מותקנים, משך זמן פעילותם ועוצמת הקליטה.

אנו אוספים מידע במספר דרכים:

מידע שאתה מספק לנו – בעת הצטרפותך ובמסגרת השימוש שאתה עושה בשירותים המשווקים על ידינו, נאסף עליך מידע שאתה מוסר על עצמך ועל אחרים, כגון פרטי קשר, אמצעי החיוב לתשלום חשבונותיך, דגם המכשירים שברשותך או בשימושך וכל מידע נוסף אחר שתספק לנו בעת הרשמתך לשירותים המשווקים על ידי החברה ובעת רכישה של מוצרים ושירותים. כשאתה מספק לנו מידע על אחרים עליך לקבל את הסכמתם.

מידע המתקבל מצדדים שלישיים – ייתכן שנקבל מידע לגביך מצדדים שלישיים, כמו למשל קבלני משנה, סוקרים, יועצי שיווק, חברות דירוג אשראי, רשויות המדינה, וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.

מה אנחנו יכולים לעשות עם המידע?

המידע שאנו אוספים משמש אותנו בעיקר כדי לספק את השירותים שלנו, להפיק חשבונות, לציית להוראות הדין וכדי להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, אך אנו עשויים לעשות במידע שימוש נוסף בהתאם להודעה זו, ולפי כל דין. בין השאר, אנו נשתמש במידע לצרכים הבאים:

תפעול שוטף ואספקת שירותים:

חיוב עבור שירותים.

תקשורת איתך ועם אחרים בקשר לשירותים קיימים וחדשים שלנו, ועדכון אודות מצב ההזמנה של שירותים ומוצרים שרכשת מאיתנו, לרבות מתן אפשרויות עבורך לשנות, לתקן ולבטל שירותים הנוגעים לך.

משלוח מידע חשוב על שימושים הנעשים במסגרת השירותים, לרבות מידע שאנחנו מחויבים לשלוח לך ומידע שימושי אחר.

לצורך שירות לקוחות.

ניהול, בקרה ופיתוח של פעילותנו:

ביצוע פעולות ניהול, בקרה ושיפור למערכות פולריס.

טיפול בתלונות.

מתן מענה לשאלות באשר לשימוש במוצרים.

בדיקת אשראי ודירוג פיננסי.

קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, עריכת והפקת חשבונות, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון ושמירת רשומות ומסמכים.

מבלי לגרוע מהוראות החוק והוראות חוק האזנת סתר, התשל”ט-1979, או הוראות כל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם, אנו נהיה רשאים להקליט שיחות טלפון שלנו איתך בקשר עם מתן השירותים ובכפוף להוראות הרישיונות על פיהם אנו פועלים, ולהשתמש בהקלטות אלה לשם תיעוד, הדרכה, בקרה על טיב השירותים ואיכותם ולמניעת הונאות ושימוש לרעה ברשת.

אבטחה והגנה על המידע:

איתור ומניעה של גניבה, הונאה או כל פעילות אחרת המבוצעת באופן לא חוקי.

אימות וזיהוי שלך.

שיווק:

פרסום, שיווק ודיוור שלנו או מטעמנו, ומידע על מוצרים ושירותים שלנו או של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף עמנו, או בשיתוף עם סוכנות הפרסום שלנו כולל פרסום מותאם אישית המבוסס על מאפייניך (כגון מיקום, סוג המכשיר שבבעלותך, מקום מגורים, שפת דיבור מועדפת למשל על-פי בחירת שפת חשבונית, שירותים שתצרוך, ושימושים שתעשה ברשת, כולל אתרים שתגלוש אליהם).

מטרות משפטיות:

טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.

הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, כולל התחשבנות, התגוננות מפני תביעות, אכיפת הסכמים, ומענה לרשויות.

הגנה על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.

למי אנחנו עשויים להעביר מידע לגביך?

ייתכן שנעביר מידע אישי או חלק ממנו אודותיך בין הגופים בחברה ולצדדים שלישיים, עמם אנו פועלים במסגרת הפעילות השוטפת אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך, או בהתאם למדיניות פרטיות זו. בעת העברת מידע לצד שלישי, אנו ננקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת שאותו צד שלישי המקבל את המידע, ישמור על המידע כנדרש בהתאם לסוג המידע המועבר.

לשם מימוש המטרות המותרות לנו, אנו עשויים להעביר מידע, או חלק ממנו, לצדדים שלישיים (כולל בחו”ל) כגון:

קבלני משנה, ספקים, חברות תקשורת אחרות, העברת עסקים:

בעל רישיון אחר או ספק שירותים, לשם אספקת שירות, התחשבנות וגבייה.

לאדם או לגוף אחר, על פי חובה או סמכות שבדין, או בהתאם להוראת רשות מוסמכת.

לאדם או גוף אחר שהוסמך על ידך לשם כך, לפי בקשתך ולאחר שמסרת לנו פרטים מזהים.

לבתי עסק ו/או ספקים אחרים המשתפים עמנו פעולה כחלק משירותינו במסגרת פעילות בה תוכל להשתתף ולקבל שירות, אשר המידע יועבר אליהם לשם השלמת השירות המסוים, ו/או לשם תיקון תקלות, בין אם מקורן ברשת ובין אם מקורן אצל ספק שירותים, ו/או לשם מניעת הונאות ובמסגרת פעולות אבטחה.

בתי עסק ו/או צדדים שלישיים אחרים שסיפקו לך שירות

לשותפים עסקיים אחרים, כגון ספקים של שירותים ומוצרים נלווים לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר

קבלני משנה, בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים (לרבות פלטפורמות דיגיטליות להפצת פרסומות מותאמות אישית), סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.

בכפוף להוראות הדין והרישיון שהוענק לנו, אנו נהיה רשאים להעביר את כל המידע אודותיך שברשותנו לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת או הסבת עסקינו (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.

מקבלי שיחה ממך, רשתות תקשורת אחרות, אתרי אינטרנט:

פרטי הקשר שלך יתפרסמו במדריך טלפוני, אלא אם תבקש שמספרך לא יפורסם.

מספר הטלפון שלך יוצג למקבלי שיחה ממך, אלא אם תבקש לחסום את הצגת המספר

ספקי תקשורת אחרים יוכלו לזהות את מספרך גם אם ביקשת לחסום זאת.

הודעות טקסט, שיחות וידאו באמצעות הרשת הסלולרית, שיחות באמצעות רשת Wi-fi ודואר אלקטרוני יהיו מזוהים.

ייתכן שאתרי אינטרנט ורשתות תקשורת דרכן עוברת תקשורת שלך יוכלו לזהות את כתובת האינטרנט שלך (IP) המאפשרת לזהותך.

העברה לרשויות אכיפת החוק, לפי צווים שיפוטיים, ולפי הרשאה חוקית:

אנו רשאים להעביר מידע על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט בהליכים שונים דוגמת הליכים אזרחיים, פליליים וכיוב’ (כולל זרים) ובמסגרת העברת מידע לחברות שירות נתוני אשראי.

מוקדי שירותי חירום:

מוקדי שירותי החירום הציבוריים יוכלו לזהות את מספר הטלפון שלך בעת חיוג אליהם, וזאת גם אם ביקשת מאיתנו לשמור על חסיונו של מספר זה או אם ביצעת חסימה זמנית.

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר:

בעת התקשרותך איתנו, מסרת לנו פרטים מזהים אודותיך, לרבות אמצעי קשר. אלא אם סירבת לכך, אנו ו/או מי מטעמנו נשתמש במידע זה על מנת לשלוח לך פרסומות ודיוורים בנושאים שונים, כולל דיוור ישיר (דיוור מותאם אישית בהתאם למאפיינים אישיים שלך).

שליחת הפרסומות והדיוורים עשויה להתבצע באמצעות החשבונית, בדואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייח וטלפון נייד (כולל בהודעות מוקלטות), חייגנים והודעות מסר קצר – SMS, פקס, רשתות חברתיות ואמצעים נוספים. אפשרויות הבקרה הזמינות מפורטות בסוף המסמך.

קוקיות (Cookies) ואיסוף מידע אוטומטי באתרים:

בכדי שנוכל לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהות אותך בכניסה חוזרת לאתר ולשירותים ולחסוך ממך, בין היתר, מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שמילאת בעבר, פרטנר עושה שימוש בטכנולוגיה שנקראת קוקיות (Cookies), שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן שלך, וטכנולוגיות דומות כגון tags ו web beacons. קוקיות אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן במכשיר הקצה ממנו אתה עושה שימוש, אבל אנחנו יכולים לקרוא אותן. חלק מהקוקיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי מכשיר הטלפון הנייד או המחשב שלך.

קוקיות מאפשרות לנו, בין היתר לנטר את הפעילות שאתה מבצע באתר ובשירותים, ולשפר את חווית הגלישה והשירות באופן פרסונלי עבורך. בנוסף, קוקיות משמשות אותנו לנטר את השימוש באתר כדי לשפר את יעילותו ובקשר לפעולות שיווקיות שאנחנו עושים. למשל, קוקיות מאפשרות לנו ללמוד את תגובת המשתמשים לפרסומות שלנו; לשפר את ההצעות שלנו; לדעת כיצד גילית את אתרי האינטרנט / האפליקציות שלנו; כדי לספק פרסום התנהגותי באינטרנט, כולל הצגת פרסומות למוצרים שעשויים לעניין אותך בהתבסס על ההתנהגות הקודמת שלך; להציג פרסומות ותוכן בפלטפורמות של מדיה חברתית; לשלוח לך המלצות, תקשורת שיווקית או תכנים המבוססים על הפרופיל שלך ותחומי העניין שלך; וכדי לאפשר שיתוף התוכן שלנו במדיה חברתית. אנו יכולים להצליב נתונים אלו עם מידע נוסף.

בזכות הקוקיות למשל, אנו מקבלים מידע אודות פעולותיך באתר ובשירותים וכן מקבלים מידע לגבי אמצעי הקצה בו השתמשת או גלשת (לדוגמה המחשב או הטלפון החכם שלך: גירסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת הטעינה של הסוללה , מיקום, ועוד. חלק מהתוכן (כולל מודעות) באתר ובאפליקציות פרטנר מגיע מצדדים שלישיים, המנהלים הצגת תוכן באתר. ניהול תוכן זה מצריך מחברות אלו הצבת קוקיות במכשירך ושיבוץ web beacons בתוכן. השימוש של חברות אלה בקוקיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהן

אבטחת מידע והצפנה:

החברה נוקטת אמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הרשויות. החברה משתמשת באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות, תוך אימוץ כללים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, למניעת טעויות בשימוש במידע וכנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע. פרטנר משתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת.

למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. פולריס לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג’ עקב חדירה כאמור, כל עוד נוקטת פולריס אמצעי אבטחה סבירים.

בפנייתך אלינו ייתכן שנבקש ממך לספק לנו נתונים שיאפשרו לנו לזהות אותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לנו לצורך תשלום חשבונותיך. כמו כן, אנו נאפשר לך לקבוע סיסמה, שרק באמצעותה תוכל לקבל מידע פרטי הנוגע אליך. אנו ממליצים כי תימנע ממסירת סיסמתך לאחר וכי תשנה את סיסמתך מפעם לפעם. שים לב, אתה אחראי לשימוש שייעשה בפרטים המזהים שלך ובסיסמתך (כולל במקרה שייעשה שימוש בפרטים אלה לצורך רכישת שירותים מאיתנו), אף אם שימוש זה נעשה ללא הסכמתך ו/או על-ידי מי מטעמך המודע לפרטי הזיהוי שלך.

אנו עשויים מפעם לפעם להציע לך אפשרויות שונות לקבלת מידע מאיתנו, למשל, בדואר רגיל, באתר, בפקס, או בדואר אלקטרוני. בעת שליחה של מידע כאמור, אנו נוקטים אמצעי אבטחה שונים, אך אבטחה יעילה תלויה גם בך. לדוגמא, לצורך אבטחת המידע אנו ממליצים כי תנקוט בפעולת הבאות:

ודא כי כתובת הדואר שלך עדכנית : אם כתובת הדואר שלך אינה מעודכנת, דיוורים חשובים ורגישים עלולים להגיע לכתובת הדואר הקודמת שלך.

ודא כי כתובת הדואר האלקטרוני שלך עדכנית : אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך שגויה או אינה עדכנית, דיוור עלול שלא להגיע אליך ואף להגיע לאדם אחר.

אבטחת סיסמה לאתר : אנו ממליצים כי לא תשתף עם אחרים את סיסמתך לאתר, כך שגורמים שונים שאינם מורשים לכך, לא יוכלו לקבל מידע לגביך. כמו כן אנו ממליצים כי תשנה את סיסמתך מעת לעת.

שימוש במחשב מאובטח ומוגן : אם המחשב בו הנך משתמש נגוע בווירוס או בתוכנה זדונית, מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים.

הצפנה וחתימה אלקטרונית : ככלל, דיוור מודפס הנשלח לכתובת המגורים שלך, אם היא מעודכנת, הוא שיטה בטוחה יותר ממשלוח באמצעות דואר אלקטרוני. אם אינך משתמש בהצפנה ואין בידך חתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת עדיף שלא תפנה אלינו בדואר אלקטרוני בעניינים רגישים.

הונאה מקוונת – “פישינג” “: ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת מאיתנו. לכן, לעולם אל תיתן את פרטי ההזדהות שלך לאף אחד. גורמים שונים עלולים לנסות להשיג ממך את פרטי ההזדהות שלך במרמה. למשל, הם עלולים לפנות אליך בהודעת דואר מזויפת, תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב של פרטנר (או של חברה מוכרת אחרת), ויבקשו ממך למסור את פרטי הזיהוי שלך (סיסמאות, ספרות אחרונות של כרטיס האשראי וכדומה), לעיתים תוך שימוש בתירוץ שהמידע נדרש עקב “סיבות בטחון”, “שדרוג מערכות” ותירוצים דומים. לעיתים בהודעת הדואר המזויפת יהיה קישור לאתר מזויף, שהוא חיקוי מדויק של האתר הרשמי. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך. אם תזין את נתוני ההזדהות באתר המזויף, המידע עלול לעבור לידי גורמים שישתמשו בו. לכן, היזהר מהודעות דוא”ל מזויפות.

שים לב פולריס לעולם לא תפנה ללקוחותיה בדוא”ל בו הם יתבקשו למסור את הקוד האישי הסודי שלהם באמצעות הדוא”ל. לכן, אין להיענות בדוא”ל לבקשה מסוג זה ואין למסור את שם המשתמש והסיסמה לאף גורם.

אנו ממליצים שתנקוט אמצעי אבטחה נוספים. השתמש באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במחשב שלך, התקן תוכנות אנטי-וירוס, התקן את כל העדכונים הזמינים (מומלץ להפעיל עדכון אוטומטי לצורך כך), הימנע מהורדות מאתרים לא רשמיים, אל תשתף מידע רגיש ברשתות חברתיות (מידע זה עלול לשמש ולאפשר לגורמים שונים להתחזות אליך), הפעל הצפנה בשימוש ברשת אלחוטית, והימנע משימוש במחשבים פומביים (למשל, באינטרנט קפה) או ברשתות WIFI ציבוריות – אלא אם אתה בטוח שהתקשורת שלך מוצפנת. אם אתה חושש כי פרטי הזיהוי שלך (ובפרט, סיסמתך) או מידע אודותיך הגיעו לידיים זרות, אנא פנה מיידית לשירות הלקוחות של פרטנר.

זכות עיון במידע ובקשות תיקון ומחיקה

אתה רשאי לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק ) אודותיך שאנו מחזיקים. אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו. תוכל לבקש להימחק מרשימות הדיוור הישיר ושימושים מסוימים אחרים. לפרטים ראה “אפשרויות בקרה והעדפות” בסוף המסמך.

מידע של אחרים ושל ילדים:

ייתכן שנאסוף ממך או באמצעותך מידע על אחרים (למשל, עובדים בחברתך, בני משפחה שלך שאתה משלם עבורם את החשבון). באחריותך לוודא שהם מודעים לשימושים האפשריים ומסכימים להם. שים לב, החוק מגן גם על פרטיותם של ילדים. כבד את החוק ואת ילדיך, קבל את הסכמתם לאיסוף מידע כפי שמתואר במדיניות זו, והדרך אותם בשימוש בטוח בשירותים.

שינויים:

מדיניות הגנת הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק ובתנאי הרישיונות על פיהם אנו פועלים. בכל מקרה, בכל עת תופיע באתר זה מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת ביותר של פרטנר. שים לב לשינויים אלו, משום שהם יחולו עליך.

דיוור ישיר ודברי פרסומת:

זכותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק), בכל אמצעי הדיוור.

זכותך לבקש שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), פקס, והודעת טלפון מוקלטת באמצעות פנייה בכתב לכתובת הדוא”ל, לכתובתינו, או באמצעי ההסרה המפורט ביחד עם פרסומת שנשלח אליך.

אנא הקפד לציין את פרטי הזיהוי ואמצעי הקשר הנכונים (למשל, מספר הטלפון הנייד) לגביהם מתייחסת פנייתך, את הגוף מבין הגופים בקבוצת פרטנר ממנו קיבלת את הדיוור ו/או הפרסומת ואת הרשימה לגביה אתה מבקש להיות מוסר, אחרת ייתכן שמערכותינו לא ידעו להסירך מרשימת התפוצה. שים לב, הסרה מדיוור ישיר משמעה שתמשיך לקבל פרסומות שאינן מותאמות לך באופן אישי, ואם לא ביקשת להסיר עצמך מפרסום באמצעות דוא”ל, הודעת SMS ושיחה מוקלטת, תמשיך לקבל פרסומות גם באמצעים אלה. בנוסף, גם לאחר בקשת ההסרה, נוכל לשלוח אליך דיוורים אותם אנו חייבים לשלוח לך על פי דין ואף מידע נוסף שאנו רשאים לשלוח גם ללא הסכמתך.

קוקיות ורשתות פרסום של צדדים שלישיים:

תוכל למנוע קבלה של קוקיות באמצעות האפשרויות שמציעים דפדפנים ו/או מערכות הפעלה חדישים, המאפשרים גם מחיקה של הקוקיות (שים לב שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים לך עוד, או שתצטרך להזין מחדש את פרטי ההתחברות שלך). שינוי ההגדרות הוא באחריותך.

שירותי צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, ופייסבוק מציעים אפשרויות שליטה נוספות, באמצעות הגדרות המשתמש שלך באתריהם.

עיון במידע:

כדי לעיין במידע שאנו שומרים אודותיך, עליך להגיש בקשה בכתב למוקד השירות בדואר אלקטרוני. עליך לציין את מספר תעודת הזהות שלך ואת שם האב וכן פרטי זיהוי נוספים שידרשו ממך על מנת לזהות שאתה זה אתה.

מחיקת מידע:

תוכל לבקש מחיקתך מדיוור ישיר ומקבלת פרסומות כמפורט למעלה. במקרים מסויימים, זכותך לבקש מחיקה של מידע נוסף. מחיקת מידע תתאפשר רק אם אינו נדרש לנו לצורך אספקת השירותים, להגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, לציות לדרישה על-פי דין לשמור מידע, או לצורך התגוננות מפני תביעות.